CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

ASIGURĂRI DE BUNURI

Pot fi cuprinse în asigurare bunurile aparţinând asiguratului, dar şi bunurile primite în folosinţa sau aflate la acesta spre păstrare, reparare, prelucrare, curăţire, vopsire, vânzare ori spre a fi expuse în cadrul muzeelor sau expoziţiilor. Nu se pot asigura bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinaţia lor din cauza degradării.

Detalii asigurare

Asigurarea de bunuri cuprinde următoarele:

Clădiri:

Clădirile care sunt destinate unor activităţi economice sau sociale. Acestea se asigură în integralitatea lor constructivă, respectiv cu fundaţie, soclu, pereţi, planşee, acoperiş, pardoseli, ferestre, uşi, scări, puţul liftului.
Împreună cu clădirile (construcţiile) se asigură ca facând parte din acestea şi conductele de alimentare cu apă pentru instalaţiile sanitare şi încălzire (inclusiv calorifere) din interiorul construcţiei, conductele de canalizare interioare, obiectele sanitare, conductoarele instalaţiei de iluminat şi prize îngropate sub tencuială, tavanele false şi corpurile de iluminat tip plafonieră sau spot înglobate (incorporate) în acestea. 

Instalaţiile fixe:

Instalaţiile care asigură funcţionalitatea generală a clădirilor /construcţiilor (ex. centrală termică, instalaţie de climatizare, ascensoare, paratrăsnet / împământare). 

Alte construcţii:

Această categorie cuprinde: împrejmuiri, platforme, betonate, estacade, cabine de paza, rampe, silozuri, cheiuri, turnuri şi coşuri industriale, rezervoare de apă, drumuri de acces, etc. 

Conţinut:

În functie de destinaţia sau felul activităţilor desfăşurate se consideră conţinut, următoarele:
maşini, utilaje, echipamente, agregate, instalaţii tehnologice, motoare, transformatoare, unelte, mobilier, aparatură de comanda şi control, macarale, cuptoare (pentru ardere, topire, coacere etc.), climatizoare locale sau tehnologice, birotică, instalaţii de telecomunicaţii, radio - TV, vase tehnologice, schele, amenajări pentru depozitare sau sportive, pereţi despărţitori mobili, mijloace şi instalaţii de detectare şi stingere a incendiilor sau antifurt, conducte tehnologice şi cabluri electrice ce deservesc maşini, utilaje, motoare şi alte asemenea; alte mijloace fixe şi obiecte de inventar;mijloace circulante ( ex : stoc de marfă)
Asigurarea se încheie pe o perioadă de 1 an. La cerere, asigurarea se poate încheia şi pe o perioadă mai mică, dar cel puţin de 3 luni. Asiguraţii care au asigurări în curs pot încheia asigurări suplimentare pentru majorarea sumelor asigurate iniţial, precum şi pentru asigurarea altor bunuri decât cele pentru care s-a incheiat asigurarea iniţiala. Aceste asigurări suplimentare se pot încheia şi pe o perioadă mai mică de 3 luni, dacă asigurarea iniţială expiră într-o perioadă mai mică de 3 luni.
Primele de asigurare se calculează în baza tarifului de prime al fiecărui  asigurator, potrivit condiţiilor speciale.
La asigurările încheiate pe o perioadă mai mică de 1 an, primele se negociază având în vedere numărul lunilor de asigurare, aplicându-se pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, 1/12 din prima anuală.
Fransiza reprezintă partea din fiecare dauna, produsă ca urmare a unuia şi aceluiaşi eveniment ce se suportă de catre asigurat ( se scade din despăgubire).
Asigurătorul nu va fi răspunzător şi nu va despăgubi franşiza prevăzută în poliţa care urmează să fie suportată de asigurat.

Riscuri acoperite

Care sunt riscurile asigurabile?

 • riscuri standard:
  • incendiu;
  • trăsnet;
  • explozie;
  • căderea aparatelor de zbor.
 • riscuri extinse - riscurile standard, la care se adaugă:
  • cutremur;
  • inundaţie;
  • furtună;
  • grindina;
  • ploaie torenţială;
  • prăbuşiri sau alunecări de teren;
  • greutatea stratului de zăpadă;
  • căderea pe clădiri a unor corpuri.
 • toate riscurile - riscurile standard şi riscurile extinse, la care se adaugă riscurile speciale, cum ar fi:
  • avarii accidentale ale instalaţiilor de apă, canal sau încălzire;
  • riscuri politice (greve, revolte şi tulburări civile);
  • vandalism;
  • furt produs prin efracţie sau tâlhărie;
  • inundarea apartamentelor de apă provenită de la vecini;
  • terorism

Riscuri excluse

Nu sunt cuprinse în asigurare şi deci nu se despăgubesc pagubele produse de sau provenind din:

 • declarare de război, proclamare a stării excepţionale;
 • confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;
 • explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive;
 • poluare sau contaminare din orice cauză;
 • uzura, fermentaţie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozătoare, pasări şi alţi dăunători, coroziune, precum şi cele produse de afumare, pătare sau pârlire dintr-o sursă normală de căldură;
 • reparaţiile, recondiţionările sau restaurările nereuşite.

Ce fac în caz de daună?  

În cazul producerii unui eveniment în urma căruia au rezultat pagube la clădiri şi/sau bunuri asigurate este necesar ca imediat să înştiinţaţi, după caz, asigurătorul, poliţia, pompierii sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate, cerând acestora efectuarea de cercetări şi întocmirea de documente cu privire la cauzele şi imprejurările producerii evenimentului.

Totodata veţi lua, pe seama asigurătorului şi în limita sumei asigurate, potrivit cu imprejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor, ca şi când nu aţi fi fost asigurat.

În termen de două zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de producerea evenimentului, va veţi prezenta la oricare din punctele de lucru ale societăţii de asigurare la care aveţi încheiată poliţa şi veţi completa un formular de avizare de daună specific acestui tip de asigurare ori, dacă acest lucru nu este posibil, veţi înştiinţa societatea de asigurari în scris sau prin intermediul nostru despre producerea evenimentului.