CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE
CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

REGULAMENTE ŞI PROCEDURI

OPIS DOCUMENTE

 

Nr.
crt
DENUMIRE
Financiar + achiziţii
1Procedură operaţională privind elaborarea procedurilor operaţionale
2Procedură operaţională - iniţierea elaborării planului de achiziţii bunuri şi servicii
3Procedură operaţională - iniţierea procedurilor de achiziţii servicii de transport şi cazare
4Procedură operaţională - decontarea cheltuielilor cu transportul şi cazarea studenţilor
5Procedură operaţională - operaţiuni în numerar pentru plata cheltuielilor
6Procedură decontare cheltuieli transport, cazare, diurnă
7Procedură privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de achiziţii publice
8Procedură operaţională privind autorizarea plăţilor către furnizori
9Procedură operaţională privind semnarea şi autorizarea facturilor primite de la furnizori
10
11
12
Aplicaţie software
13Aplicaţie informatică pentru gestionarea activităţilor de practică - v 01
14Rapoartele pentru echipa de management a proiectului
15Utilizarea situaţiilor centralizatoare / rapoartelor în aplicaţia software de gestionare a activităţilor de practică - v1.0
16Utilizarea situaţiilor centralizatoare / rapoartelor în aplicaţia software de gestionare a activităţilor de practică - v2.0
17Minighid de utilizare a aplicaţiei suport pentru activităţile de practică
18Cerinţe de dezvoltare a aplicaţiei software şi a bazei de date existente - an 3
Proceduri privind derularea stagiilor de practică
An 1
19Metodologie acordare subvenţii şi premii - general
20Precizări privind acordarea subvenţiilor şi premiilor - an 1
21Procedură selecţie studenţi
22Procedură depunere convenţii individuale practică
23Procedură înscriere în proiect a studenţilor
24Calendarul derulării stagiilor de practică - an 1
25Criterii selecţie studenţi facultăţi - an 1
26Conţinut dosar înscriere studenţi - an 1
27Conţinut portofoliu practică - an 1
28Conţinut dosar acordare subvenţie - an 1
29Criterii premiere - an 1
30Conţinut dosar tutore de practică în vederea remunerării - an 1
31Procedură analizare dosare tutore şi responsabil - an 1
32Procedură analizare dosare studenţi - an 1
An 2
33Conţinut dosar înscriere studenţi - an 2
34Conţinut dosar acordare subvenţie - an 2
35Conţinut dosar participare stagii practică - an 2
36Conţinut dosar premiere - an 2
37Conţinut dosar tutore de practică în vederea remunerării - an 2
38Conţinut dosar responsabil de practică în vederea remunerării - an 2
39Precizări privind utilizare bugetului aflat la dispoziţia facultăţilor pentru implementarea celui de-al doilea an de proiect
40Procedură pentru analizarea dosarelor studenţilor care îşi desfăşoară stagiile de practică în cadrul proiectului - an 2
41Procedură pentru analizarea dosarelor tutorilor şi responsabililor de practică în cadrul proiectului - an 2
An 3
42Precizări privind derularea stagiilor de practică în cel de-al treilea an de implementare
43Estimări privind derularea stagiilor de practică în cel de-al treilea an - repartizare nr. locuri
44Precizări privind utilizare bugetului aflat la dispoziţia facultăţilor pentru implementarea celui de-al treilea an de proiect
45Conţinut dosar înscriere studenţi - an 3
46Conţinut dosar participare stagii practică - an 3
47Conţinut dosar acordare subvenţie - an 3
48Conţinut dosar premiere - an 3
49Etape pentru verificarea dosarelor de practică şi subvenţie ale studenţilor - an 3
50Etape pentru verificarea dosarelor de premiere ale studenţilor - an 3
51Etape pentru verificarea dosarelor de tutori în vederea remunerării acestora - an 3
52Etape pentru verificarea dosarelor de responsabili în vederea remunerării acestora - an 3
53Etape pentru scanarea dosarelor - an 3
54Termene limită pentru depunerea documentaţiei de finalizare a stagiilor de practică - an 3
55Mesaj către studenţi privind termenele limită pentru depunerea documentaţiei - an 3
Diverse proceduri de natură tehnică
56Decizia de arhivare + nomenclator dosare + listă persoane responsabile
57Regulament tehnoredactare rapoarte activitate - an 2
58Regulament tehnoredactare rapoarte activitate - an 3
59Procedură primire şi predare acte la Centrul de Practică
60Procedură comunicare Centrul de Practică - Echipă facultăţi
61Ghid managementul riscurilor şi neregulilor în cadrul proiectului
62Atelierele (grupele) de lucru pe domenii ale problematicii ridicate de implementarea proiectului
63Implicarea membrilor echipei de implementare pe faze de lucru ale proiectului
64Structura organizatorică a echipei de implementare
65Machetă informaţională cu documentele de lucru pe actorii-participanţi
66Responsabilităţile echipei
67Ghid de monitorizare şi evaluare
68Strategie cadru informare studenţi
69Regulamentul UBB privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master
70Procedură de monitorizare a integrării studenţilor pe piaţa muncii
71Strategia de facilitare a tranziţiei spre piaţa muncii
72Responsabilităţi - responsabili, tutori, experţi
73Memoriu privind sustenabilitatea proiectului
74Monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului
75Procedură privind participarea studenţilor din grupul ţintă la programul de consiliere şi orientare în carieră
76Procedură privind informarea, formarea şi instruirea tutorilor din grupul ţintă
77Procedură privind verificarea şi conţinutul dosarelor tutorilor din grupul ţintă
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89