CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE
CU VIAŢA ACTIVĂ

POSDRU/7/2.1/S/1

echipa proiectului

Responsabilităţile echipei de management şi implementare a proiectului
Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă

 

Numele Organizaţiei

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Titlul proiectului

Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă POSDRU/7/2.1/S/1

Codul proiectului

4304

 

Nr.
Crt.

 

Funcţia ocupată în proiect
Atribuţiile principale

Categoria în care se încadrează expertul

Experienţa specifică relevantă (ani)

Echipa de management
EXPERŢI PE TERMEN LUNG

 1.  

Manager general
Proiectarea şi planificarea implementării activităţilor. Monitorizarea activităţilor, evaluarea lor şi propunerea de măsuri de corecţie. Negocierea şi rezolvarea conflictelor interne. Raportare şi comunicare cu AM-POSDRU şi OI-CNDIPT. Asigurarea vizibilităţii şi transparenţei cu privire la realizarea şi finanţarea activităţilor proiectului.

Expert de tip A
Prof. univ. dr. Cristina CIUMAŞ

Cadru didactic cu o vechime de 18 ani

 2.

Responsabil Financiar
Asigurarea procedurilor financiare necesare implementării proiectului. Realizarea rapoartelor financiare. Efectuarea plăţilor la timp.

Expert de tip A
Ec. Viorica BÂRSAN

Vechime de 34 ani

 3.

Consilier juridic
Asistarea tuturor acţiunilor de natură juridică şi rezolvarea problemelor care apar pe măsura derulării proiectului.

Expert de tip A
Jst. Alexandru BRAŞOVEANU

Vechime de 10 ani

Echipa de suport în implementare
EXPERŢI PE TERMEN LUNG

4.  

Coordonator principal al echipei de experţi responsabili pentru realizarea activităţilor în cadrul proiectului
Mediatizare şi promovarea activităţilor proiectului în calitate de reprezentant legal.
Coordonarea relaţiei dintre echipa de management şi echipa de implementare de la nivelul fiecărei facultăţi.
Urmăreşte încadrarea activităţilor proiectului în strategia cooperării Universităţii cu mediul social-economic.
Coordonează programul de instruire al tutorilor din instituţiile partenere.
Monitorizează implementarea soluţiilor la problemele ridicate de tutorii de practică în urma aplicării chestionarelor aferente, inclusiv pe linie de reformă curriculară.

Expert de tip A
Prof. univ. dr. Andrei MARGA

Cadru didactic cu o vechime de 39 ani

5.

Expert responsabil cu relaţia cu auditorii externi
Asigurarea şi coordonarea relaţiei cu organismele de auditare externă.

Expert de tip A
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ

Cadru didactic cu o vechime de 35 ani

6.

Asistent manager – responsabil cu monitorizarea calităţii implementării activităţilor proiectului
Elaborarea de instrumente de lucru şi de evaluare (chestionare, fişe de evaluare).
Asigurarea evaluării interne a activităţilor proiectului. Elaborarea de documente suport.

Expert de tip B
Asist. drd. Monica-Aniela ZAHARIE

Vechime de 6 ani

7.

Asistent Manager – responsabil cu coordonarea echipelor de experţi de la nivelul facultăţilor
Asigură interfaţa dintre managerul de proiect, responsabilul financiar, consilierul juridic şi experţii coordonatori ai stagiilor de practică de la nivelul facultăţilor. Contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului.

Expert de tip B
Alina-Elena DUMITRAŞCU

Vechime de 4 ani

8.

Expert contabil
Realizarea sarcinilor din domeniul contabil.
Realizarea şi gestionarea documentelor contabile. Elaborarea procedurilor financiar-contabile specifice.

Expert de tip A
Ec. PUSOK Istvan

Vechime de 15 ani

9.

Expert responsabil cu salarizarea şi resursele umane în cadrul proiectului
Întocmirea contractelor de muncă şi a fişelor de post pentru toate persoanele din echipa proiectului. Întocmirea şi verificarea pontajelor şi a situaţiilor necesare în vederea remunerării echipei de proiect.

Expert de tip A
Ec. Mircea-Sabin RAŢIU

Vechime de 13 ani

10.

Expert responsabil cu monitorizarea derulării achiziţiilor publice şi încadrarea cheltuielilor pe facultăţi în bugetele stabilite
Elaborarea procedurilor financiare şi administrative, necesare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului, supervizarea achiziţiilor ce ţin de proiect. Stabilirea procedurilor de monitorizare referitoare la cost, timp şi calitate. Asigurarea, din punct de vedere financiar şi administrativ, a implementării proiectului în concordanţă cu obiectivele acestuia, cu termenele limită şi cu resursele stabilite prin contractul de finanţare.

Expert de tip A
Ec. Eva LĂPUŞAN

Vechime de 39 ani

11.

Expert responsabil gestionare electronică baze de date, documentaţie şi pagina web a proiectului
Actualizarea în permanenţă a paginii web a proiectului. Designul şi implementarea aplicaţiei electronice pentru monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică, precum şi pentru gestionarea documentaţiei aferente derulării stagiilor de practică.

Expert de tip A
Lect. dr. Cătălin AFRĂSINEI-ZEVOIANU

Vechime de 11 ani

12.

Asistent Manager – responsabil cu organizarea de evenimente şi relaţia cu firmele partenere şi mediul social-economic
Promovarea proiectului în mediul social-economic, gestionarea relaţiilor cu instituţiile interesate să participe în proiect. Actualizarea bazei de date a instituţiilor partenere.

Expert de tip B
Lect. dr. Angela-Maria FILIP

Cadru didactic cu vechime de 7 ani

13.

Expert responsabil întreprindere simulată
Monitorizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de studenţi în întreprinderea simulată

Expert de tip B
Asist. dr. Adrian ZOICAŞ-IENCIU

Cadru didactic cu vechime de 5 ani

14.

Asistent Manager – responsabil cu monitorizarea şi evaluarea rapoartelor lunare de activitate ale echipei
Monitorizarea îndeplinirii activităţilor de către experţii coordonatori ai stagiilor de practică. Centralizarea şi analizarea rapoartelor lunare de activitate şi corelarea acestora cu pontajele lunare ale echipei.

Expert de tip B
Asist. drd. Viorela-Ligia VĂIDEAN

Cadru didactic cu vechime de 3 ani

15.

Asistent Manager – responsabil cu monitorizarea relaţiei cu studenţii din grupul ţintă
Monitorizarea activităţilor de selecţie şi informare a grupului ţintă, centralizarea documentaţiei aferente de la nivelul facultăţilor, verificarea documentaţiei aferente grupului ţintă.

Expert de tip B
Eliza-Amalia DRĂGAN

Vechime de 5 ani

16.

Asistent Manager – responsabil cu monitorizarea relaţiei cu tutorii şi responsabilii de practică
Crearea bazei de date cu tutorii şi responsabilii de practică, verificarea documentaţiei aferente, asigurarea interfeţei dintre managerul de proiect şi tutorii/responsabilii de practică.

Expert de tip C
Andreea BUGNAR

Vechime de 2 ani

17.

Asistent Manager – responsabil gestionare baze de date şi documente
Gestionarea şi verificarea documentaţiei aferente derulării stagiilor de practică, completarea bazei de date cu studenţii din grupul ţintă.

Expert de tip B
Claudia-Andreea UREAN

Vechime de 4 ani

18.

Expert responsabil cu monitorizarea din punct de vedere tehnic a implementării proiectului
Monitorizarea atingerii indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare şi respectarea graficului activităţilor.

Expert de tip B
Aura IONIŢĂ

Vechime de 4 ani

19.

Graphic designer
Realizarea concepţiei grafice pentru materialele informative elaborate în cadrul proiectului: afişe, pliante, mape, etc.

Expert de tip B
Alexandru RĂDULESCU

Vechime de 7 ani

20.

Expert responsabil gestionare electronică baze de date
Mentenanţa aplicaţiei electronice pentru monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică, precum şi pentru gestionarea documentaţiei aferente derulării stagiilor de practică.

Expert tip B
Alin COBÂRZAN

Vechime de 3 ani

21.

Expert responsabil întreprindere simulată
Monitorizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de studenţi în întreprinderea simulată

Expert tip A
Ioan-Alin NISTOR

Vechime de 12 ani

22.

Expert responsabil cu relaţia cu mass-media
Organizarea conferinţelor de presă în cadrul proiectului, elaborarea comunicatelor de presă

Expert tip A
Cristina-Alexandra NISTOR

Vechime de 8 ani

23.

Expert responsabil întreprindere simulată
Monitorizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de studenţi în întreprinderea simulată

Expert tip A
Marius MAIER

Vechime de 10 ani

24.

Asistent responsabil financiar
Acordarea de sprijin responsabilului financiar în identificarea riscurilor financiare ale proiectului şi gestionarea documentaţiei financiare aferentă operaţiunilor desfăşurate de facultăţi

Expert tip C
Simona-Paraschiva VRANĂU

Vechime de 6 ani

25.

Expert responsabil salarizare
Verificarea documentaţiei în vederea salarizării echipei de proiect şi întocmirea statelor de plată

Expert tip C
Adelina-Rodica VLAS

Vechime de 9 ani

26.

Expert responsabil cu monitorizarea şi evaluarea rapoartelor lunare de activitate ale echipei şi gestiunea grupului ţintă
Monitorizarea şi verificarea rapoartelor de activitate ale echipei de implementare, centralizarea şi arhivarea acestora, monitorizarea documentaţiei aferente grupului ţintă şi elaborarea de rapoarte necesare în vederea întocmirii cererilor de rambursare

Expert tip C
Cristina-Felicia DOMINIC

Vechime de 2 ani

27.

Expert responsabil cu monitorizarea şi evaluarea rapoartelor lunare de activitate ale echipei şi gestiunea grupului ţintă
Monitorizarea şi verificarea rapoartelor de activitate ale echipei de implementare, centralizarea şi arhivarea acestora, monitorizarea documentaţiei aferente grupului ţintă şi elaborarea de rapoarte necesare în vederea întocmirii cererilor de rambursare

Expert tip C
Cosmina-Ioana SUCIU

Vechime de 13 ani

28.

Expert responsabil cu monitorizarea şi evaluarea rapoartelor lunare de activitate ale echipei şi gestiunea grupului ţintă
Monitorizarea şi verificarea rapoartelor de activitate ale echipei de implementare, centralizarea şi arhivarea acestora, monitorizarea documentaţiei aferente grupului ţintă şi elaborarea de rapoarte necesare în vederea întocmirii cererilor de rambursare

Expert tip C
Andrei-Nicolae MLENDEA

Vechime de 1 an

29.

Expert achiziţii
Întocmirea documentaţiei aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului

Expert tip C
Emil GIURGIU

Vechime de 22 ani

Echipa de experţi responsabili cu coordonarea stagiilor de practică la nivelul facultăţilor şi cu asigurarea logisticii necesare bunei desfăşurări a stagiilor de practică
EXPERŢI PE TERMEN LUNG

30.  

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Economie Politică
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Prof. dr. Mihaela-Mariana LUŢAŞ

Cadru didactic cu vechime de 29 ani

31.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Finanţe
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Prof. dr. Ioan E. NISTOR

Cadru didactic cu vechime de 43 ani

32.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Managementul Producţiei şi Serviciilor
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Roxana STEGEREAN

Cadru didactic cu vechime de 20 ani

33.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Marketing
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Alexandru CHIŞ

Cadru didactic cu vechime de 17 ani

34.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Managementul Resurselor Umane
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Codruţa-Luminiţa OSOIAN

Cadru didactic cu vechime de 15 ani

35.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Contabilitate
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Alexandra-Ileana MUŢIU

Cadru didactic cu vechime de 14 ani

36.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Statistică şi previziuni economice
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Anuţa BUIGA

Cadru didactic cu vechime de 20 ani

37.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Economie-linia germană
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Mihaela DRĂGAN

Cadru didactic cu vechime de 20 ani

38.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Finanţe Corporative
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Lect. dr. JUHASZ Jacint-Attila

Cadru didactic cu vechime de 10 ani

39.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Informatică Economică
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Lect. dr. Cristian-Sorin BOLOGA

Cadru didactic cu vechime de 13 ani

40.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Economie Politică
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Asist. drd. Augustin-Sorin CÂLEA

Cadru didactic cu vechime de 6 ani

41.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Dorina PĂTRAŞCU-MAIAN

Vechime de 17 ani

42.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Vasile-Daniel CARDOŞ

Vechime de 6 ani

43.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Cristina-Carmen CĂPRAR

Vechime de 17 ani

44.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Ionuţ-Constantin CUCEU

Vechime de 6 ani

45.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Daniel MICAN

Vechime de 4 ani

46.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Camelia GORDAN

Vechime de 4 ani

47.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Maria-Marinela BOTA

Vechime de 20 ani

48.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Imola KOVACS

Vechime de 1 an

49.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Ana MOLNAR

Vechime de 38 ani

50.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Vasilica-Mariana TODORUŢ

Vechime de 26 ani

51.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Informatică
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Prof. dr. Horia-Florin POP

Cadru didactic cu vechime de 19 ani

52.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Matematică
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. SOÓS Ana

Cadru didactic cu vechime de 28 ani

53.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Liliana-Elena POP

Vechime de 24 ani

54.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Chimie Tehnologică
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Maria STANCA

Cadru didactic cu vechime de 39 ani

55.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Inginerie Chimică
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Simion DRĂGAN

Cadru didactic cu vechime de 22 ani

56.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Gabriela-Niculina ŞIMON

Vechime de 21 ani

57.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Geologie
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Nicolae HAR

Cadru didactic cu vechime de 24 ani

58.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Biologie
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Marcel PÂRVU

Cadru didactic cu vechime de 31 ani

59.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Ecologie şi Protecţia Mediului
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr Ioan COROIU

Cadru didactic cu vechime de 35 ani

60.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Carmen-Silvia BOCHIŞ

Vechime de 23 ani

61.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Geografie Fizică şi Tehnică
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Lect. dr. Ioan FODOREAN

Cadru didactic cu vechime de 13 ani

62.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Geografie
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Lect. dr. Iuliu VESCAN

Cadru didactic cu vechime de 13 ani

63.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Geografie
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Asist. drd. Cristina PĂTRAŞCU

Cadru didactic cu vechime de 6 ani

64.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Geografie
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Asist. Gabriela ROTAR

Cadru didactic cu vechime de 18 ani

65.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Maria MURADI

Vechime de 32 ani

66.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Ion-Horaţiu PAVEL

Vechime de 8 ani

67.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Ştiinţa Mediului
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Octavian-Liviu MUNTEAN

Cadru didactic cu vechime de 14 ani

68.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Ştiinţa Mediului
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Lect. dr. Nicoleta-Sanda BRIŞAN

Cadru didactic cu vechime de 15 ani

69.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Ildiko-Melinda VARGA

Vechime de 4 ani

70.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Filozofie
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Alexander BAUMGARTEN

Cadru didactic cu vechime de 13 ani

71.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Istorie
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Lect. dr. Liliana-Daniela SUCIU

Cadru didactic cu vechime de 13 ani

72.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Loredana NEMETH

Vechime de 11 ani

73.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Psihologie
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Prof. dr. Nicolae-Adrian OPRE

Cadru didactic cu vechime de 15 ani

74.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Pedagogie
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Lect. dr. Cosmin-Claudiu-Ioan PRODEA

Cadru didactic cu vechime de 15 ani

75.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Mirela CALBAZA-ORMENIŞAN

Vechime de 10 ani

76.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Lenke KEGYE

Vechime de 15 ani

77.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Comunicare
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. univ. dr. Delia-Cristina BĂLAŞ

Cadru didactic cu vechime de 9 ani

78.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Ştiinţe Politice
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Lect. dr. Ioan HOSU

Cadru didactic cu vechime de 12 ani

79.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Jurnalism
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Lect. dr. KÁDÁR Magor-Elek

Cadru didactic cu vechime de 6 ani

80.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Jurnalism
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Rareş-Grigore BEURAN

Cadru didactic cu vechime de 14 ani

81.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Cristina-Maria HINŢEA

Vechime de 9 ani

82.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Anişoara PAVELEA

Vechime de 2 ani

83.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Limbi Moderne Aplicate
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Asist. drd. Nora-Sabina MĂRCEAN

Cadru didactic cu vechime de 10 ani

84.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Emilia-Stefania FELECAN

Vechime de 21 ani

85.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Studii Europene
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Prof. dr. Nicolae PĂUN

Cadru didactic cu vechime de 32 ani

86.

Expert responsabil cu organizarea, monitorizarea şi asigurarea logisticii necesare bunei derulări a stagiilor de practică în domeniul Studii Europene
Selecţia grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert de tip B
Ing. Vasile RIŢIU

Vechime de 31
ani

87.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Sociologie
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Mircea-Ioan COMŞA

Cadru didactic cu vechime de 15 ani

88.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Asistenţă Socială
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Adina REBELEANU

Cadru didactic cu vechime de 20 ani

89.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Corina-Iulia VOICU

Vechime de 9 ani

90.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Gabriela-Angela CRIŞAN

Vechime de 24 ani

91.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Business
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Ioan-Cristian CHIFU

Cadru didactic cu vechime de 13 ani

92.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Marketing
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip A
Conf. dr. Smaranda-Adina COSMA

Cadru didactic cu vechime de 11 ani

93.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Mirela-Ioana CÎMPEAN

Vechime de 16 ani

94.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Teologie Ortodoxă
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Pr. Lect. dr. Gheorghe ŞANTA

Cadru didactic cu vechime de 31 ani

95.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Cosmin-Vasile TRIF

Vechime de 9 ani

96.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Teologie Reformată – pedagogie muzicală
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Lect. dr. PETER Eva

Cadru didactic cu vechime de 13 ani

97.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Teologie Reformată didactică
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Asist. PUSOK Sarolta

Cadru didactic cu vechime de 15 ani

98.

Expert formator, responsabil cu organizarea, monitorizarea şi evaluarea stagiilor de practică în domeniul Teatru şi Televiziune
Informarea şi selecţia grupului ţintă, asigurarea condiţiilor necesare bunei derulări a stagiilor de practică la nivelul facultăţilor. Evaluarea activităţii: aspecte tehnico-metodologice şi financiare. Asigurarea interfeţei dintre grupul ţintă, responsabilii de practică de la nivelul facultăţii, tutori şi echipa de management.

Expert de tip B
Raluca-Ioana SAS-MARINESCU

Cadru didactic cu vechime de 6 ani

99.

Expert logistică
Selecţia şi informarea grupului ţintă, centralizarea şi verificarea documentaţiei suport, elaborarea rapoartelor solicitate de echipa de management.

Expert tip C
Rodica NARIŢA

Vechime de 29 ani